Vedtægter

Grundejerforeningen Pilegårdsparken

§ 1.
a)    Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken.
b)    Foreningens stiftelsesdag er den 1. marts 1966.

§ 2.
Foreningen har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser som grundejere i Pilegårdsparken.

Foreningens aktiviteter omfatter bl.a.
•    Varetagelse af grundejernes interesser over for offentlige myndigheder, private og offentlige institutioner, foreninger, virksomheder og andre
•    Fælles initiativer der har til formål at forskønne, vedligeholde eller udvikle Pilegårdsparkens fællesarealer
•    Afholdelse af arrangementer af social karakter med henblik på at styrke fællesskabet i foreningen.

Foreningen er upolitisk.

§ 3.
a)    Foreningen omfatter matr. nr. 5 az, 5 aæ, 5aø, 5 ba, 5 bb, 5 bc, 5 bd, 5 be, 5 bf, 5 bg, 5 bh, 5 bi, 5 bk, 5 bl, 5 bm, 5 bn, 5 bo, 5 bp, 5 bq, 5 br, 5 bs, 5 bt, 5 bu, 5 bv, 5 bx, 5 by, 5 bz, 5 bæ, 5 bø, 5 ca, 5 cb, 5 cc, 5 cd, 5 ce, 5 cf, 5 cg, 5 ch, 5 ci, 5 ck, 5 cl, 5 cm, 5 cn, 5 co, 5 cp, 5 cq, 5 cr, 5 cs, 5 ct, 5 cu, 5 cv, 5 cx, 5 cy, 5 cz, 5 cæ, 5 cø, 5 da, 5 dc, 5 dd, 5 de, 5 df, 5 dg, 5 dh, 100 e, 100 f, 100 g, 100 h, 100 i, 100 k, 100 l, 100 m, 100 n, 100 o, 100 p, 100 q, 100 r, 100 s, 100 v, 100 y, 100 z og 5 kx.
Yderligere matrikelnumre kan optages som medlemmer.

b)    Enhver nuværende og fremtidig ejer af én eller flere af de under a) nævnte ejendomme har pligt til at være medlem af foreningen. I øvrigt henvises til herom handlende bestemmelser i “Birkerød Kommunes deklaration af 20. maj 1964”.

§ 4.
a)    Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen består af:
1)    Formand
2)    Kasserer
3)    3 andre bestyrelsesmedlemmer
4)    Herudover vælges 1 bestyrelsessuppleant.

b)    Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog således at der i lige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem og i ulige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Hvert år vælges bestyrelsessuppleant.

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær. Næstformand fungerer, hvis formanden nedlægger sit mandat, resten af den periode, for hvilken formanden er valgt.

c)    Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden finder det påkrævet, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne fører sekretæren protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesprotokollen skal være tilstede på alle generalforsamlinger og skal på eet medlems begæring oplæses.

Foreningen forpligtes overfor tredjemand af et bestyrelsesflertal.

d)    Bestyrelsen er ulønnet.

Til formanden og kassereren ydes dog et honorar, hvis størrelse fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Til dækning af udgifter ved bestyrelsesmøder har bestyrelsen ret til at disponere over et beløb af indtil 15% af det årlige kontingent fra medlemmerne.

§ 5.
a)    Kassereren modtager alle indbetalinger, afholder alle udgifter og fører foreningens regnskabsbøger, herunder kassebog samt fortegnelse over medlemmer og restancer, alt efter bestyrelsens anvisninger og under dens kontrol.

b)    Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut.  
Kassereren må ikke være i besiddelse af en kontant kassebeholdning på over 10% af det årlige kontingent.

c)    Bestyrelsen og revisorerne har til enhver tid ret til at forlange foreningens regnskaber herunder checkhæfter, kontoudtog fra samtlige konti og alle bilag forevist.

d)    Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden 1. marts og skal være bestyrelsen i hænde i revideret stand inden 1. april.

Regnskabet skal ligge til gennemsyn hos kassereren mindst 8 dage forud for den ordinære generalforsamling.

e)    Til at revidere foreningens regnskaber og bøger vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at 1 revisor vælges hvert år.
Revisorsuppleant vælges hvert år.

§ 6.
Medlemmerne skal inden 14 dage til kassereren anmelde bopælsforandring, eller salg af ejendommen.
Et medlem hæfter solidarisk med det nye medlem indtil ejerskifte er anmeldt.

§ 7.
Bestyrelsen kan ikke forpligte medlemmerne økonomisk udover kontingent og indskud, med mindre der foreligger en generalforsamlingsbeslutning herom.

§ 8.
a)    Til foreningens administration (trykning af love m.v.) skal et medlem, uanset hvor mange parceller medlemmet måtte eje, betale et indskud på kr. 20,- ved indmeldelsen (ejerskifte) samt et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

b)    Kontingentet indbetales til foreningens kasserer uden påkrav senest 1 måned efter den ordinære generalforsamlings afholdelse.

c)    Har et medlem været i restance i 3 måneder, skal bestyrelsen for restantens regning lade beløbet med alle påløbne omkostninger inddrive, evt. ved at lade beløbet gå til retslig inkasso.

Skyldes restancen sygdom, arbejdsløshed eller lignende har bestyrelsen ret til at give henstand indtil førstkommende ordinære eller ekstraordinære general-forsamling. Til yderligere henstand kræves en generalforsamlingsbeslutning.

§ 9.
Medlemmerne er pligtige til at overholde det på generalforsamlingen vedtagne “Ordensreglement for Grundejerforeningen Pilegårdsparken”.

§ 10.
a)    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
b)    Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned med følgende dagsorden:

1)    Valg af 3 stemmetællere
2)    Valg af dirigent
3)    Formanden aflægger beretning
4)    Kassereren forelægger det reviderede regnskab
5)    Indkomne forslag behandles
6)    Kassereren forelægger budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent og honorarer
7)    Valg af formand/kasserer
8)    Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
9)    Valg af revisor og 1 suppleant
10)    Eventuelt

c)    Forslag fra medlemmerne må, for at kunne behandles på den ordinære general-forsamling, være indgivet skriftligt til formanden senest den 1. marts. Forslag til ændringer i foreningens vedtægter kan stilles af bestyrelsen eller skriftligt af mindst 5 medlemmer i forening. Forslaget skal ligeledes være indgivet til formanden senest 1. marts.
Følgevirkninger (tekstændringer og lignende) af et forslag kan naturligt behandles og fremlægges til afstemning på samme generalforsamling.

Emner under dagsordenens punkt “Eventuelt” kan ikke blive genstand for afstemning.  

d)    Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Indkaldelsen skal indeholde det reviderede regnskab og evt. forslag.

e)    Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal af bestyrelsen indkaldes, når mindst 25% af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom. Indkaldelsen skal ske omgående, og den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes senest 30 dage efter begæringens fremsættelse.

f)    Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt og indeholde dagsorden. Kun det i indkaldelsen angivne kan blive behandlet på den ekstra-ordinære generalforsamling.

g)    Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer, der kræver 2/3 af de afgivne stemmer. Afstemning foregår ved håndsoprækning dog skriftligt såfremt et medlem kræver det.
Står stemmerne ved almindelige afstemninger lige, foretages ny afstemning. Står stemmerne atter lige, er forslaget forkastet.

h)    Hvert medlem har én stemme, uanset hvor mange parceller medlemmet måtte eje. For evt. umyndige medlemmer afgiver værgen stemme. Et medlem kan lade sig repræsentere ved en anden myndig person, når denne er forsynet med skriftlig mødefuldmagt, der overgives til dirigenten. Ingen fremmødt kan dog afgive stemme i henhold til mere end én mødefuldmagt.

Medlemmer, der er i restance overfor foreningen, kan ikke afgive stemme, hverken for sig selv eller som repræsentant for et andet medlem.

Ejes en parcel af flere ejere, kan kun én af disse afgive stemme.

§ 11.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen udsender referat af generalforsamlingen til alle medlemmer senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 12.
Disse vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den 1. marts 1966 og senest ændret den 13. april 2005.

Tillæg til vedtægter for Grundejerforeningen Pilegårdsparken
Som følge af en enstemmig beslutning på grundejerforeningens generalforsamling 26. april 2006 ændres foreningens vedtægter således:

Der indsættes en ny § 12 med følgende ordlyd:

”I tilfælde af foreningens ophør fordeles foreningens formue ligeligt mellem foreningens medlemmer. Den opløsende generalforsamling kan dog beslutte, at formuen i stedet skal overføres til en ny grundejerforening”.

Den nuværende § 12 bliver herefter til § 13 og får følgende ordlyd:

”Disse vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den 1. marts 1966 og er senest ændret den 26. april 2006”.

Bestyrelsen har besluttet alene at rundsende den seneste vedtægtsændring til foreningens medlemmer som et tillæg, i stedet for at genoptrykke samtlige vedtægter.

Bestyrelsen 15/6/06

Close
loading...