Referat generalforsamling 2019

Afholdt:        Onsdag den 24. april 2019 kl. 18.30
Sted:              Birkerød Skole, Store Arena

Dagsorden til generalforsamling ifølge indkaldelsen:

 1. Valg af tre stemmetællere
 2. Valg af dirigent.
 3. Formanden aflægger beretning.
 4. Kasserer aflægger det reviderede regnskab (bilag A)
 5. Indkomne forslag behandles. (Bilag C).
 6. Kasserer forelægger budget for indeværende år (bilag B), herunder bestyrelsens forslag til fastsættelse af kontingent.
  (Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret på 300 kr. årligt)
 7. Valg af kasserer (Jesper Skriver Frandsen er på valg og villig til genvalg.
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, (Else Marie Andersen er villig til genvalg). Valg af 1 suppleant.
 9. Valg af 1 revisor, (Mette Bjarløv er på valg og villig til genvalg). Valg af en revisorsuppleant (Bestyrelsen foreslår Per Konradsen nr. 51).
 10. Valg af festudvalg til sommerfest. Bestyrelsen opfordrer 1 eller 2 ildsjæle til at stille op til festudvalget, og 2-3 stykker til opsætning af telte på dagen.
 11. Nyt stiforløb fra Furesøen gennem Pilegårdsparken til Sjælsø.
 12. Forslag om udlejning af foreningens nye telt til beboerne i Pilegårdsparken (bilag D).
 13. Forurening i mosen – orientering.
 14. Eventuelt.

****** **************** ***************

Ad punkt 1
Følgende tre stemmetællere blev valgt:
Finn Nielsen (34), Nina Engberg (39) og Kim Jørgensen (57).

Ad punkt 2
Peter Engberg (39) blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i henhold til kravene i vedtægterne. Herefter gav han ordet til formanden.

Ad punkt 3
Formand Birgitte Berg-Munch (91) aflagde formandsberetning, se under menupunktet: Formandens beretning.
Der var et enkelt spørgsmål fra salen til det borearbejde, der har været i gang på nedkørslen til Pilegårdsparken fra Bregnerødvej. Der er tale om grundvandsboringer, der udføres for at undersøge grundvandets kvalitet og omfanget af eventuel forurening. Resultaterne af prøverne er endnu ikke offentliggjort.
Beretningen blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad punkt 4
Kasserer Jesper Skriver Frandsen (61) gennemgik det reviderede regnskab for 2018.
Alle havde betalt kontingent. Dog har bestyrelsen besluttet, at ejerne af nr. 17 er kontingentfri, så længe de afholder udgiften til standby-strøm til vores hjertestarter.
Hvis kontingentfrihed viser sig ikke at dække strømudgiften, vil et eventuelt overskydende beløb blive optaget i det kommende regnskab som en udgift. Fremover vil kontingentet fra nr. 17 indgå i regnskabet på indtægtssiden men bliver samtidig modsvaret af en tilsvarende udgift under udgiftsposten ”Hjertestarter”.
Af øvrige indtægter havde vi haft ubudgetterede indtægter på 8 x 600 kr. fra ejendomsmæglere, der betaler foreningen gebyr for at få udleveret diverse oplysninger til kommende huskøbere.
Vi har haft få udgifter til egentlig vedligeholdelse f.eks. grus til stier etc., men udgiftsposten ”vedligehold” dækker også over indkøbet af vores nye festtelt. Skt. Hans-festen blev aflyst pga. tørke, og eneste udgift var derfor betalingen til vognmanden, der nu skulle bortkøre hele bålet.
Samlet endte året med et underskud på 19.029,48 kr., idet hjertestarteren først blev faktureret i 2018 og derfor indgik i driftsregnskabet for 2018. Underskuddet blev dog betydeligt mindre end det budgetterede underskud på 27.300 kr.
Ved årets udgang havde vi en egenkapital på 44.925,64 kr.,

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad punkt 5 (bilag C)
Anne Larsen (45) havde foreslået, at bestyrelsen skulle opfordre kommunen til at efterse alle allétræerne (akacietræer) i Pilegårdsparken for at sikre, at de kunne klare det næste stormvejr. Kommunen skulle samtidig opfordres til at beskære eller fælde skrøbelige eller syge træer.
Formanden bemærkede, at det er kommunens opgave at føre tilsyn med træerne, da de er plantet af kommunen og står på kommunalt areal. Tilsynet med træerne er allerede med i kommunens plejeplan for området.
Else Marie Andersen (38) slog fast, at der var tale om en reel bekymring. Flere træer er væltet i stormvejr. Peter Larsen (62) kunne berette, at stormen Bodil også ved hans hus havde været hård ved træerne. Han så træerne stå og danse, mens stormen rasede. Flere af de øvrige tilstedeværende var også utrygge ved træernes tilstand.
Flere mente, at træerne vælter fordi rødderne enten er skadet af parkerede biler, eller fordi rødderne er blevet kappet over i forbindelse med reparation af veje og fortove. Træerne kan næppe tåle topbeskæring.
Jesper Frandsen (61) oplyste, at kommunen er opmærksom på træerne, og at de løbende fjerner syge træer og genplanter nye af en mere robust type. John Skaarup (27) spurgte, hvem der har ansvaret, hvis et træ vælter og forårsager tingsskade. Martin Erichsen (67) kunne oplyse, at sådanne skader dækkes af grundejerens egen forsikringer, der dækker forud for kommunes ansvarsforsikring. Der blev spurgt, om grundejerforeningen havde en fælles forsikring. Foreningen har en ansvarsforsikring, men den dækker kun det ansvar foreningen pådrager sig, f.eks. hvis vi ikke i tilstrækkelig grad fører tilsyn med de opsatte gyngetove, og et barn falder ned og kommer til skade. Forsikringen dækker ikke træer, der vælter i stormvejr og forvolder skade, da det ikke er grundejerforeningens ansvar.

Annes forslag blev vedtaget enstemmigt, hvilket betyder, at bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen og gøre dem opmærksomme på behovet for at få træerne efterset.

Ad punkt 6
Jesper Skriver Frandsen (61) gennemgik budgettet for 2019.
Vi budgetterer fortsat med, at alle betaler et uændret kontingent på 300 kr. Der er lidt konservativt budgetteret med indtægt på 600 kr. fra én ejendomsmægler i 2019.
Bortset fra at vi i 2019 ikke skal købe en hjertestarter, som vi skulle i 2018, så er der kun få mindre ændringer i budgettet i forhold til budgettet for 2018. Samlet er der budgetteret med et lille underskud for året på 1.320 kr.
Bestyrelsen foreslog kontingentet fastsat uændret til 300 kr. pr. hustand årligt.
Såvel budgettet som forslaget til fastsættelse af kontingent blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen.
Det blev foreslået, at der til næste generalforsamling blev lavet en kort budgetredegørelse, som kunne sendes ud sammen med budgettet. Der syntes dog ikke at være tilslutning på generalforsamlingen til, at det var nødvendigt at pålægge kassereren dette ekstraarbejde.

Ad punkt 7
Jesper Skriver Frandsen (61) blev genvalgt som kasserer for en ny 2-årig periode.

Ad punkt 8
Else Marie Andersen (38) blev genvalgt som bestyrelsesmedlem og Nina Engberg (39) blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen, begge for en 2-årig periode. Endelig blev Rimas Grigalaitis (21) valgt som suppleant til bestyrelsen for en 1-årig periode.

Ad punkt 9
Mette Bjarløv (73) blev genvalgt som revisor for en ny 2-årig periode, og Per Konradsen (51) blev valgt som ny revisorsuppleant for en 1-årig periode.

Ad punkt 10
Wivian Kristensen (43), Marianne Uebel (49) og Birgitte Berg-Munch (91) lovede at hjælpe med vejfesten.
Jesper Frandsen (61), Tine Greibe (58b), Jens Greibe (89) og Martin Erichsen sætter teltet op.

Ad punkt 11
Kommunen og Danmarks Naturfredningsforening arbejder med at skaffe finansiering til at anlægge en cykel-/gangsti fra Furesøen til Sjælsø. Stiens forløb er ikke endeligt fastlagt, men den vil formentlig komme til at gå gennem Pilegårdsparken langs nordsiden af foldene og krydse Pilegårdsparken via den stikvej, hvor vi holder vores sommerfest. Den vil så skulle fortsætte gennem en af de to viadukter, krydse Tornevangsvej og fortsætte ud over kolonihaverne og militærarealet. Bestyrelsen har fået lovning på, at cykelstien ikke kommer til at gå gennem vores moseområde. Vi forventer, at broerne i mosen bliver renoveret, men tidsplanen for sti- og broarbejde er ukendt.
Vi forventer ikke, at der kommer belysning på den nye sti, og der vil heller ikke blive lavet et mountainbikespor. Bestyrelsen støtter projektet og vil følge udviklingen tæt.

Ad punkt 12
Martin Erichsen (67) redegjorde for bestyrelsens forslag om, at beboerne i Pilegårdsparken får mulighed for at leje grundejerforeningens festtelt til private fester. Vilkårene for udlejningen og de tekniske deltaljer omkring booking, betaling af leje, afhentning og aflevering af teltet fremgik af dagsordenens bilag D og vil også blive lagt på grundejerforeningens hjemmeside.

Der var enstemmig tilslutning til forslaget. Nu venter vi bare på, at de første henvender sig for at booke.

Ad punkt 13
Else Marie Andersen (38) kunne fortælle, at kommunen har undersøgt forløbet af et af de tre rør, der løber ud i den lille mose nord for den vestlige fold. Det ene kommer fra den lille sø, der ligger i den østlige fold, det andet kommer fra det underjordiske overløbsbassin, der ligger i hegnet mellem nr. 67/69 og stisystemet, mens det sidste rørs forløb er ukendt. Kommunen undersøger forløbet af det sidste rør, men resultatet af undersøgelsen foreligger endnu ikke. Der er ikke konstateret forurening af søen i mosen, men det er alligevel vigtigt at få undersøgt forløbet af det sidste rør for at sikre, at der ikke pludselig bliver udledt forurenende stoffer – eller at der sker indsivning af forurening – via dette rør.
Den vestlige fold er registreret som forurenet område, og det samme gælder Brd. Andersen-grunden syd for folden. Forurening i jorden under den vestlige fold er indkapslet af et tykt lerlag, der er ikke udslip af stoffer fra jorden, og vores grunde er ikke truede. Brd. Andersen-grunden vil blive oprenset, hvis der skal bygges ejendomme på grunden.
Der blev spurgt til, om der var nyt i sagen om den petroleumslugt, der pludselig kom fra vores kloaksystem sidste år. Kommunen har kunnet konstatere, at der er blevet hældt meget store mængder af et petroleumslignende produkt i kloakkerne et sted i industrikvarteret, men det har ikke været muligt at spore, fra hvilken virksomhed forureningen stammer.
Bestyrelsen følger kommunens undersøgelser af rør, boringer og forurening og informerer om dette i kommende nyhedsbreve.

Ad punkt 14
Camilla Udsen (31) spurgte, om bestyrelsen har mulighed for at undersøge, hvornår køerne kommer på græs og skrive ud om det. Det lovede bestyrelsen (er gjort).
Der blev spurgt, om det var muligt, at flere parceller kunne slå sig sammen og få fælles beholdere til affaldssortering, når dette bliver gjort obligatorisk i kommunen. Bestyrelsen undersøger dette.
Kommunen har kig på Nordanias tidligere hovedkvarter på toppen af Pilegårdsparken til etablering af seniorboliger. Bestyrelsen ved ikke mere men orienterer, hvis der kommer nyt om dette.
Der ligger store stammer i søen mellem Pilegårdsparken og boldbanerne. De lukker for gennemstrømningen og bør fjernes. Bestyrelsen taler med kommunen om dette.
Der blev spurgt til, om der er nogen, der har oplevet rotteproblemer i Pilegårdsparken. Martin Erichsen (67) oplyste, at han havde haft huller ved siden af et kloakdæksel på sin grund. Kommunen havde undersøgt kloakken med røg og konstateret, at det var rottehuller. Efterfølgende havde Martin, hjulpet af sit forsikringsselskab, fået renoveret hele kloakken ind til sit hus og fået lukket et blindt kloakrør, hvor rotterne formentlig holdt til. Siden har der ikke været problemer på matriklen.
Flere beboere havde set rotter i Pilegårdsparken, så der er muligvis fortsat problemer andre steder. Alle har pligt til at melde mulige rotteproblemer til kommunen, der så kommer og undersøger sagen.

Formanden takkede herefter dirigenten og alle øvrige for fremmøde.

Referent Martin Erichsen (67)

Hent generalforsamlingsreferat og formandsberetning på pfd

Hent budget for Pilegårdsparkens Grundejerforening 2019

Hent Grundejerforeningens årsregnskab 2018.

************************************************************************

Close
loading...