Referat bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde 11. juni 2019

 

Dagsorden:
1.       Konstituering af bestyrelsen
2.       Opfølgning fra generalforsamlingen
3.       Status for regnskab/kontingentindbetalinger/budget 2019
4.       Forberedelse af Sankt Hans herunder stakning af bål (nyt leverandør-tilbud)
5.       Nyhedsbrev med Sankt Hans invitation
6.       Plejeplan herunder sti gennem Pilegårdparken og rørlægning til det lille vandhul i den østlige kofold
7.       Ny lokalplan – seniorboliger på Nordaniagrunden
8.       Moseforurening status
9.       Skraldeløsning fælles svar fra Court Møller
10.    Græsklipning landmand Rene/kommunen
11.     Eventuelt

Ad 1     Konstituering af bestyrelsen
Birgitte er formand, Martin er næsformand og referent, Jesper er kasserer, Else Marie og Nina er menige bestyrelsesmedlemmer og Rimas suppleant.

Ad 2     Opfølgning fra generalforsamlingen
Birgitte kontakter kommunen vedr. eftersyn af allétræerne og oprydning i vandhullet mellem Pilegårdsparken og fodboldbanerne. Skraldestativer se punkt 9.

Ad 3  Status for regnskab/kontingentindbetalinger/budget 2019
Der er 24 grundejere, der mangler at indbetale kontingent. Betalingsfristen udløb 1. juni. Jesper udsender en venlig rykker. Generalforsamlingen var 1.300 kr. dyrere end budgetteret, men fastelavn var 1.200 kr. billigere, så samlet holder vi budgettet.

Ad 4   Forberedelse af Sankt Hans herunder stakning af bål (nyt leverandør-tilbud)
Forberedelse af Sankt Hans herunder stakning af bål (nyt leverandør-tilbud)
Else Marie køber popkorn, heksepræmier, juicebrikker, dansk vand, papkrus og øl. Rimas køber lampeolie og indhenter tilbud på stakning af bål og afhentning af bålrester.

Ad 5    Nyhedsbrev med Sankt Hans invitation
Birgitte laver invitation og lægger den på Facebook. Else Marie lægger den på hjemmesiden.

Ad 6     Plejeplan herunder sti gennem Pilegårdparken og rørlægning til det lille vandhul i den østlige kofold
Stien gennem Pilegårdsparken som løber gennem mosen, vil blive forbeholdt fodgængere og cykling vil blive forbudt. I stedet vil den cyklende trafik blive ledt uden om via stien langs kofoldene til Pilegårdsparken ved nr. 39 og følge alléen, hvor vi holder sommerfest og fastelavn. Dette er nu indskrevet i plejeplanen for 2019. Dermed har fredningsmyndighederne lyttet til vores indsigelse og imødekommet vores ønske.
Broen gennem mosen er sunket og vil blive udbedret. Kloakrøret ved den lille sø vil blive skjult, så det bliver pænere. Den store kanal på computermarken vil blive plantet til, men den vil ikke blive mindre. Kommunen vil muligvis ændre lidt på trægrupperne i kofoldene.

Ad 7   Ny lokalplan – seniorboliger på Nordaniagrunden
Området omkring Nordania bygning er ifølge forslag til lokalplan for området foreslået udlagt til seniorboliger. Der er intet nyt omkring Brd. Andersen grunden. Det ser ud til, at projektet er gået i stå, fordi grundejeren ikke kan få lov at bygge i 6 etager.

Ad 8    Moseforurening status
Kommunen arbejder på at koble det rør, der i dag løber fra erhvervsområdet til vores mose, til hovedkloakledningen. Dette skulle løse problemet med fremtidig forurening af vores mose. Forureningen har hidtil ikke givet anledning til andet end et forhøjet saltindhold i mosen, viser kommunens undersøgelser. Birgitte skriver om det i et nyhedsbrev.

Ad 9     Skraldeløsning fælles svar fra Court Møller
Vi kan ikke deles om de nye skraldespande. Vi skal hver især have et sæt, der skal stå på egen matrikel.

Ad 10   Græsklipning landmand Rene/kommunen
Birgitte taler med landmanden, der sidste år slog, pressede og fjernede vores græs for at høre, om han vil gøre det igen.

Ad 11    Eventuelt
Almindelig småsnak om de seneste huskøb og hussalg.

Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde 11. juni 2019 i grundejerforeningen.